POLITIK

Annika Westh omslagsbild

Att människor känner sig delaktiga i samhället och känner att de kan påverka och bidra, är den allra viktigaste  förebyggande åtgärden för att förhindra polarisering, kriminalitet och djupt missnöje.  Den som inte tror sig kunna påverka, eller får möjlighet att få ett jobb, eller vet hur gå tillväga, kan slå in på en väg vi inte vill se. Att förebygga att parallellsamhällen växer upp är av största vikt. Vi ser hur extrema grupper som hatar liberalismen syns allt oftare.

Vad den liberala demokratin kräver är något alla måste få lära sig. Så att det blir solklart vilka ingredienser som krävs för att garantera våra friheter i samhället. Vi liberaler tror att frihet på alla områden är centralt. Men då krävs tydliga spelregler för att det skall fungera.

Tolerans mot oliktänkande.  Du måste få vara som du är och vill vara och leva det liv du vill – men försök aldrig att tvinga på något annan det. Vi är alla olika och så kommer det alltid att förbli. Det är alltid frestande att tro att om vi är lika så kommer vi att leva lättare tillsammans, men vi kommer aldrig att bli lika. Därför måste vi ha förståelse och tolerans för varandra.

Ett viktigt steg på vägen hit är då att göra demokrati till eget ämne på gymnasiet. Så att det inte slarvas med detta.  Vi vet att elever kollar på regering och riksdag, men att man ofta inte hinner med kommuner och EU. Att fördjupa sig i det demokratiska tänkandet måste få större tyngt och ges tid! Frihet måste försvaras! 

Den som inte har ett jobb att gå till hamnar utanför samhället samt förlorar sin stolthet. Självklart kan då ett samhälle i samhället uppstå – ett s k parallellsamhälle. Den som inte känner att hon får vara med hittar snart en annan gemenskap. Sänk lägstalönerna så att alla kan få ett jobb. En åtgärd främst för de äldre utan utbildning . Detta är något som vi liberaler inte gärna förespråkar, men här måste de medel som står till buds användas. Annars väntar stora problem.

När så få idag är medlemmar i ett parti eller innehar ett uppdrag i kommun och landsting, så måste vi öppna upp för fler vägar att vara med och påverka. Den moderna människan vill själv bestämma när och i vilken omfattning vara med. Jag ser behovet av en reformering av vår demokrati, där många sätt att delta på finns. En genomtänk och utvecklad medborgardialog  är ett sätt. 

20170913_101337

Detta är basen i det jag kommer att driva som kandidat till riksdagen. Jag har en grundmurad liberal kompass och jag kommer aldrig att kompromissa med individens frihet att  tro, tänka, tycka och agera som hon vill. Så länge det inte skadar någon annan eller tvingar sig på någon annan. Så fort du börjar att göra inskränkningar – även de i ett mycket gott syfte – så har du slagit in på fel väg. Samhället består av vuxna individer som kan fatta sina egna beslut och ta ansvar för sina egna misstag. Lägg inte livet tillrätta för någon. Skapa förutsättningar för alla att leva det liv de vill.

Den sortens samhälle måste försvaras. Frihet måste försvaras. 

20180606_120531

 

En skola i världsklass – skolpolitiskt program annika westh

Inrätta två års övningstjänst för ämneslärare

Undervisning är ett hantverk som tar tid att lära sig. Även om utbildningen till ämneslärare är lång kan du aldrig lära dig detta utan övning i klassrummet.

Som ny lärare är det mycket att hålla reda på. Förutom att göra lektioner och planera ingår rättning av uppgifter, mentorskap för en klass och ett otal möten och andra uppgifter. Att gå direkt från universitetet till att undervisa full tid är svårt. Alla lärare kan vittna om tuffa år i början innan rutiner, gjorda planer och metoder sätter sig. Ibland talas det om ”karismatiska lärare som lyckas trollbinda eleverna”. Visst finns sådana, men oftast handlar det om erfarenhet.

Ett av de stora problemen i klassrummen idag är dålig arbetsro. Att få lugn i rummet är också en konst lärare lär sig med åren.

Jag tycker att vi ska inrätta två års övningstjänstgöring för lärare, där nyutexaminerade lärare undervisar halvtid och resten av tiden ägnas åt att diskutera betygssättning och upplägg tillsammans med en mentor. Jämfört med läkares AT-tjänstgöring. Mentor är förslagsvis en äldre lärare, som då kan trappa ner på sin egen undervisning.

Statligt huvudmannaskap och bättre Skolinspektion

Skolans likvärdighet brister idag. Det kan vara stor skillnad mellan kommuner och mellan olika skolor. Denna utveckling har vi sett sedan skolan kommunaliserades i början av 90-talet. För att säkra att alla barn får en lika bra utbildning i hela landet, så måste staten överta huvudmannaskapet för skolan igen. Det blir även lättare att fördela resurser jämnt över landet. Detta tillsamman med en vassare Skolinspektion som gör tätare besök och vidtar skarpare åtgärder vid brister.

Gör skolvalet obligatoriskt

Gör det obligatoriskt att välja skola. Att göra ett aktivt val kan öka blandningen av elever från olika områden. Vik några platser på populära skolor som lottas ut. Alla skolor ska ta emot nyanlända. Skolor ska tydlig redovisa vilken pedagogisk modell de jobbar efter.

Läraren ska ansvara för undervisningen

Jag tycker att det är läraren som ska vara den som är ansvarig för undervisningen och för att helt hålla i gruppen. Används tydliga, mindre, avgränsade moment och eleven vet exakt vad den ska göra, lyfts ansvar från dem och stress försvinner.

Motsatsen råder i det konstruktivistiska systemet och i problembaserat lärande, där eleven ska söka sin kunskap själv och utgå från egen lust.

Nu är det inte så att det är en svartvit bild, där du enkom använder dig av det ena eller det andra undervisningssättet, när en blandning av arbetssätt självklart förekommer. Det handlar om vilket pedagogisk paradigm du väljer. Vilken syn du har på undervisning och lärande.

Båda kan fungera. Vi har det fria skolvalet och föräldrar och elever ska kunna välja en skola som jobbar utifrån den pedagogik de tror passar för just dem. Skolor ska tydligt redovisa vilken pedagogisk modell som råder.

Fler prov – inte färre

Nationella prov är idag en stor sak – både för lärare och elever. De sker sällan och de tar mycket tid att rätta. Många elever finner dem stressande.

För att avdramatisera proven bör de ske mera frekvent och vara mindre. Dessutom ska de rättas centralt. Då jobbar läraren helt mot nationella mål och får därmed ett stort stöd i sin undervisning. Eleven förstår att ämnesområdet är viktigt, att alla ska kunna det och alla får med sig samma kunskaper.

Det är idag en mycket osund fixering vid betyg. Inför varje nytt moment och prov, så ska kunskapskraven gås igenom. Det skapar stress för eleverna. Överlämna betygssättning åt lärarna – och inte åt elever och föräldrar!

Eleven ska helt själv kunna klara en läxa. Läxor ska till största delen handla om repetition av ett moment. Det finns inga genvägar till kunskap. Om läxan handlar om något annat, ska det vara solklart för eleven vad den ska göra. Föräldrar ska inte hjälpa sina barn med läxorna. Måste de det så är läxan felkonstruerad och vi får ett skolsystem som är avhängigt föräldrarnas utbildningsnivå, vilket ger ett mycket ojämlikt samhälle. Alla ska ges samma start i livet.

Fokus på undervisning – lyft av det som stjäl tid och pengar

Det saknas många lärare i landet och vi behöver utbilda många fler framöver. Om vi använder lärare endast till det de är utbildade för görs yrket mera attraktivt och resurser används på rätt sätt. Idag ingår det i lärares tjänst att gå runt på rasterna och övervaka eleverna, så att inte mobbing eller annat otillåtet förekommer. Det är en viktig uppgift på en grundskola, men den kan göras av personer som inte är lärare. Vi kan även ge exempel på arbetsuppgifter som att lämna ut böcker, dokumentera dem, samla in dem och skicka räkningar till de som slarvat bort sin bok. Eller kopiera. Här finns många lärartjänster gömda! Listan kan göras längre och det finns lokala varianter för vad som ingår i en lärartjänst. Om lärare endast ägnar sig åt att undervisa, så blir situationen en helt annan. Inför lärarassistenter. Liberalerna vill anställa 18 000 lärarassistenter.

Minska innehållet i det centrala innehållet

Det pågår idag en debatt om att riva upp dagens betygssystem och centrala innehåll. Det vi arbetar efter idag tillkom efter den senaste skolreformen 2011. Efter åratal av diskussioner och remisser fastslogs det vi jobbar efter idag. Tanken var att specificera tydligare vilket innehåll en kurs ska ha, vilket gjordes. Att ändra ett betygssystem är en mycket stor och tidskrävande reform. Att riva upp det vi har idag och börja om från början är ett dåligt förslag.  Däremot så bör innehållet tunnas ut. För många moment har klämts in i en kurs.

Annika Westh, lärare och riksdagskandidat Liberalerna valet 2018

687b4184-f1ad-4971-af77-a64500ae879a